Accés a la informació

#AspeTransparent

Alcaldia

Legislatura 2023-2027

Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto, partit polític, biografia i/o currículum

L'Alcalde

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Article 21. 1. L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions: a) Dirigir el govern i l'administració municipal. b) Representar a l'ajuntament. c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en...

  • Alcalde Concejal de Protocolo y Comunicación

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions