Accés a la informació

#AspeTransparent

Comissions Informatives

Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y / o comisiones informativas

Comissió informativa

Òrgan sense atribucions resolutòries que té per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple municipal. Està integrada per Regidors. El Ple pot acordar constituir qualsevol per a un assumpte concret, en consideració a les seues característiques especials. La COMISSIÓ ESPECIAL DE...

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions