Accés a la informació

#AspeTransparent

Grups Polítics

Legislatura 2023-2027

Grup polític municipal

D'acord amb l'article 73 de la LBRL, a l'efecte de la seua actuació corporativa, els membres de les Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s'establisquen, amb excepció d'aquells que no s'integren en el grup polític que constituïsca la formació...

Grupos Políticos

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions